5 Sự kiện nổi bật Ngành Thông tin và Truyền Thông Vĩnh Phúc năm 2013