Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/03/2019

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động; nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công để chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hành chính công

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:

+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):

+ Thông báo của nhà đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

Kết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;

+ Dự án hết thời hạn hoạt động.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Các tin đã đưa ngày: