Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

28/03/2019

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công để chuyển cho Sở kế hoạch và Đầu tư

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hành chính công 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

Kết quả giải quyết TTHC

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

- Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.