Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

29/03/2019

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hành chính công

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công là 0,5 (nửa) ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

Kết quả giải quyết TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.