Tổng hợp, phê duyệt kết quả thẩm định điều chỉnh dự án có cấu phần xây dựng

27/03/2019

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Trung tâm Hành chính công (Số 5 – Đường Nguyễn Trãi – phường Liên Bảo – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Bước 3 – Cán bộ chuyên môn của Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, lập báo cáo thẩm định.

Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ:

1. Bản chính Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT ĐTXDCT/Báo cáo NCKT ĐTXDCT của chủ đầu tư (Tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung chính: Lý do điều chỉnh, các nội dung cần điều chỉnh).

2. Bản chứng thực/công chứng Văn bản cho phép điều chỉnh dự án.

3. Bản chính Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư (Thực hiện theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư).

4. Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư và các quyết định điều chỉnh (nếu có); quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán và các quyết định điều chỉnh (nếu có). 

5. Bản chứng thực/công chứng Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn cho phần tăng thêm trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư công (trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn của nhiều cấp phải cung cấp đầy đủ báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng cấp Ngân sách) hoặc Văn bản chấp thuận cân đối vốn cho phần tăng thêm của cấp có thẩm quyền (đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công).

6. Bản chứng thực/công chứng Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo KTKT ĐTXDCT/Báo cáo NCKT ĐTXDCT của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

7. Bản chính Hồ sơ dự án điều chỉnh đã được thẩm định: Thuyết minh dự án điều chỉnh; Thiết kế cơ sở/Thiết kế BVTC-DT điều chỉnh được đóng dấu thẩm định; Tổng mức đầu tư điều chỉnh được đóng dấu thẩm định.

8. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án phải thuộc diện phải thực hiện khi điều chỉnh dự án.

9. Bản chứng thực/công chứng Hiệp định vay, hướng dẫn lập dự án của Nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

10. Các tài liệu liên quan khác có liên quan.

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ (có đóng dấu của chủ đầu tư), nếu cần thiết sẽ yêu cầu cung cấp bổ sung. 

 

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND: Trong đó:

+ Nhóm A: Tổng 22 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày; UBND tỉnh: 11 ngày.

+ Nhóm B: Tổng 16 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 7,5 ngày; UBND tỉnh: 8 ngày.

+ Nhóm C: Tổng 10 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 4,5 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư dự án.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan chủ trì thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Bộ ngành ở trung ương

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định điều chỉnh.

Phí, lệ phí (nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu tại phụ lục kèm theo.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

a) Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng.

b) Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

c) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

d) Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: