Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Thiết kế dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng

27/03/2019

 

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 - Cán bộ chuyên môn của Trung tâm Hành chính công  tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Hội đồng thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5 - Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các thành viên trong Hội đồng thẩm định để xin ý kiến thẩm định. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, thống nhất và lập báo cáo kết quả thẩm định chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (kèm theo biên bản họp và ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định).

Bước 6 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

1.  Bản chính Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh  thiết kế, dự toán.

2. Văn bản cho phép điều chỉnh thiết kế, dự toán của cấp có thẩm quyền.

3. Bản chứng thực/công chứng: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; quyết định phê duyệt và các quyết định điều chỉnh (nếu có); quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán và các quyết định điều chỉnh (nếu có).

4. Bản chính Hồ sơ Thiết kế dự toán điều chỉnh: Hồ sơ thuyết minh thiết kế, hồ sơ bản vẽ thi công, hồ sơ dự toán, hồ sơ khảo sát (thuyết minh khảo sát, bản vẽ khảo sát, nếu cần khảo sát).

5. Bản chính Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh so với quy định. 

6. Bản chính Chứng thư thẩm định giá thiết bị, theo quy định của Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam của Bộ Tài chính (nếu có yêu cầu thẩm định giá thiết bị).

7. Bản chứng thực/công chứng Hồ sơ năng lực của đơn vị lập thiết kế dự toán điều chỉnh (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề đối với các lĩnh vực có yêu cầu) và của đơn vị thẩm định giá (nếu có yêu cầu thẩm định giá).

8. Các tài liệu có liên quan khác.

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ (có đóng dấu của chủ đầu tư), nếu cần thiết sẽ yêu cầu cung cấp bổ sung.

 

Thời hạn giải quyết

 Theo quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND:

+ Nhóm A: Tổng 30 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 24,5 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

+ Nhóm B: Tổng 16 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 12,5 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

+ Nhóm C: Tổng 11 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 7,5 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan chủ trì thực hiện TTHC: Hội đồng thẩm định.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Bộ ngành ở trung ương (theo quy định).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo kết quả thẩm định.

 Phí, lệ phí (nếu có)

Chờ hướng dẫn của các bộ, ngành.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu tại phụ lục kèm theo

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

a) Luật Đầu tư công.

b) Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

c) Quyết định số 1215/QĐ-CT ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán của dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng;

d) Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: