Tổng hợp, phê duyệt kết quả thẩm định dự án có cấu phần xây dựng

27/03/2019

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 – Cán bộ chuyên môn thuộc Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giao bộ phận chuyên môn

Bước 5 -  Bộ phận chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, lập báo cáo thẩm định (hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định).

Bước 6 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

1. Bản chính Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo KTKT ĐTXDCT/Báo cáo NCKT ĐTXDCT của chủ đầu tư (Tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung chính: Tên dự án, tên chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, phương án GPMB, số bước thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng chủ yếu, tổng mức đầu tư, hình thức quản lý dự án, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án, phương án quản lý khai thác vận hành sau đầu tư).

2. Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công; Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án không sử dụng vốn đầu tư công của cấp có thẩm quyền. 

3. Bản chứng thực/công chứng Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tại bước thẩm định chủ trương đầu tư (trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn của nhiều cấp phải cung cấp đầy đủ báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng cấp Ngân sách) hoặc Văn bản chấp thuận sử dụng vốn của cấp có thẩm quyền (đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công).

4. Bản chứng thực/công chứng Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo KTKT ĐTXDCT/Báo cáo NCKT ĐTXDCT của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

5.  Bản chính Hồ sơ dự án đã được thẩm định: Thuyết minh dự án; Thiết kế cơ sở/Thiết kế BVTC-DT được đóng dấu thẩm định; Tổng mức đầu tư được đóng dấu thẩm định.

6. Bản Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án phải thuộc diện phải thực hiện.

7. Bản chính Báo cáo tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư của Mặt trận tổ quốc nơi thực hiện dự án (áp dụng đối với dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND).

8. Bản chứng thực hoặc công chứng Hiệp định vay, hướng dẫn lập dự án của Nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

9. Các tài liệu liên quan khác có liên quan.

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ (có đóng dấu của chủ đầu tư), nếu cần thiết yêu cầu cung cấp bổ sung.

 

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND:

+ Nhóm A: Tổng 22 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 10,5 ngày; UBND tỉnh: 11 ngày.

+ Nhóm B: Tổng 16 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 7,5 ngày; UBND tỉnh: 8 ngày.

+ Nhóm C: Tổng 10 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 4,5 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư

 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan chủ trì thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Bộ ngành ở trung ương (theo quy định)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình/Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình/ Thông báo kết quả thẩm định

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu tại phụ lục kèm theo.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

a) Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng.

b) Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

c) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

d) Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: