Vĩnh Phúc ban hành quy chế làm việc Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

20/08/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về quy chế làm việc Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.


UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là đầu mối của tỉnh, trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Định kỳ hàng tuần nghe báo cáo tiến độ, vướng mắc của các dự án đầu tư; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, đề xuất xử lý các vi phạm tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các huyện, thành phố; trực tiếp làm việc với giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp. Đồng thời, thu thập thông tin phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phân loại, báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngay trong ngày để giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Tổ giúp việc cân đối, xác định thời gian cần thiết đề giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp của các đơn vị đảm bảo tính khả thi.

Sáng thứ Hai hàng tuần, tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết của các cấp, các ngành, đặc biệt báo cáo các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để ban hành các quyết định, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời đề xuất có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan đơn vị giải quyết khó khăn, vướng mắc chậm theo thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh, của pháp luật còn bất cập, gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế cũng nêu rõ về quyền hạn của Tổ giúp việc, có thể thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động liên hệ, đăng ký, làm việc trực tiếp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, thu thập thông tin về những khó khăn vướng mẳc; kết quả, tiến độ tháo gờ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị cho doanh nghiệp. Tổ trưởng Tổ giúp việc được phép tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp để nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị, thống nhất phương án, cách thức giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tổ giúp việc cũng có thể độc lập tham mưu, đề xuất có văn bản chỉ đạo ngay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoặc đề xuất có văn bản báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban sáng thứ 2 hằng tuần khi thấy có đủ căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn.

Hằng tháng, hằng quý Tổ giúp việc họp ít nhất 01 lần (trước phiên họp hằng tháng UBND tỉnh) để đánh giá kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị; đánh giá rõ kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị giải quyết chậm muộn hoặc giải quyết còn chung chung, chưa thực chất để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo công khai tại phiên họp UBND tỉnh. Kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sẽ là một trong những nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2021./.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: