Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

14/10/2021

Mới đây UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang kiểm tra tại Công ty TNHH Union ngày 28/8/2021

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành và ban hành các giải pháp, chính sách phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19. Xây dựng, quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức theo dõi sát tình hình, tổ chức tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, biện pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị; nhất là những vấn đề quan trọng, cấp bách có tính chất liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID- 19 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao. Trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ Công tác được phép điều động các thành viên của bộ phận chuyên môn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác để thực hiện. Thành lập Bộ phận thường trực của Tổ Công tác.

Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Tổ trưởng Tổ Công tác sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó trưởng Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ công tác sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: