Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh

01/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: