Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triểm cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh VP giai đoạn 2019-2021

19/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: