Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí

26/03/2019

DANH MỤC, MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục các loại phí, lệ phí

 

 

ĐVT

 

 

 

 

 

Mức thu phí, lệ phí

 

(đồng)

 

 

 

 

Tỷ lệ quản lý, sử dụng

 

 

Nộp ngân sách Nhà nước

 

Đơn vị thu được để lại

 

 

 1

 

Danh mục các loại phí

 

 

 

 

 

 

 a

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

100%

 

 
   

 

- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

 

3.000.000

 

 

 

 

 

đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

 

 

- Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

 

7.500.000

 

 

 

đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

 

 

b

 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

 

 

100%

 

 
 
 

 

 -

 

 Đối với cơ sở thể thao

 

 

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích đến dưới 200m2

đồng/cơ sở

200.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 200m2 đến dưới 300m2

đồng/cơ sở

300.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 300m2 đến dưới 500m2

đồng/cơ sở

400.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 500m2 đến dưới 1.000 m2

đồng/cơ sở

500.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 1.000 m2 trở lên

đồng/cơ sở

600.000

 

 

 

 

  -

 

Đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích dưới 1.000 m2

đồng/CLB

600.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 2.000m2

đồng/CLB

800.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2

đồng/CLB

1.000.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

đồng/CLB

1.500.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

đồng/CLB

2.000.000

 

 

 

 

Cơ sở có diện tích từ 10.000 m2 trở lên

đồng/CLB

3.000.000

 

 

 

 

 c

 

Phí thư viện (thư viện địa phương quản lý)

 

 

15%

85%

 

-

 

Đối với bạn đọc là người lớn

 

 

 

 

 

*

Phí đọc theo ngày

 

 

 

 

 

 

- Phòng đọc thường

đồng/thẻ/ngày

200

 

 

 

 

- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)

đồng/thẻ/ngày

1.000

 

 

 

*

Thẻ đọc theo tháng

 

 

 

 

 

 

- Phòng đọc thường

đồng/thẻ/tháng

3.000

 

 

 

 

- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)

đồng/thẻ