Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12/09/2019

Bảng số 1: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP


                                                                   Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc công nhân XD

Vùng II

Vùng III

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm I

Nhóm II

1

1,0

             138.308

             157.046

             128.412

             145.809

2

1,1

             140.806

             159.812

             130.731

             148.377

3

1,2

             143.305

             162.578

             133.051

             150.946

4

1,3

             145.803

             165.345

             135.371

             153.514

5

1,4

             148.302

             168.111

             137.690

             156.082

6

1,5

             150.800

             170.877

             140.010

             158.650

7

1,6

             153.298

             173.643

             142.330

             161.219

8

1,7

             155.797

             176.409

             144.649

             163.787

9

1,8

             158.295

             179.175

             146.969

             166.355

10

1,9

             160.794

             181.942

             149.289

             168.923

11

2,0

             163.292

             184.708

             151.608

             171.492

12

2,1

             166.237

             188.009

             154.342

             174.557

13

2,2

             169.182

             191.311

             157.076

             177.622

14

2,3

             172.126

             194.612

             159.810

             180.687

15

2,4

             175.071

             197.914

             162.544

             183.753

16

2,5

             178.015

             201.215

             165.278

             186.818

17

2,6

             180.960

             204.517

             168.012

             189.883

18

2,7

             183.905

             207.818

             170.746

             192.949

19

2,8

             186.849

             211.120

             173.480

             196.014

20

2,9

             189.794

             214.422

             176.214

             199.079

21

3,0

             192.738

             217.723

             178.948

             202.145

22

3,1

             196.218

             221.471

             182.179

             205.624

23

3,2

             199.698

             225.218

             185.410

             209.104

24

3,3

             203.178

             228.966

             188.641

             212.583

25

3,4

             206.658

             232.714

             191.872

             216.063

26

3,5

             210.138

             236.462

             195.103

             219.542

27

3,6

             213.618

             240.209

             198.334

             223.022

28

3,7

             217.098

             243.957

             201.565

             226.501

29

3,8

             220.578

             247.705

             204.796

             229.981

30

3,9

             224.058

             251.452

             208.027

             233.460

31

4,0

             227.538

             255.200

             211.258

             236.940

32

4,1

             231.643

             259.751

             215.069

             241.165

33

4,2

             235.748

             264.302

             218.880

             245.390

34

4,3

             239.852

             268.852

             222.690

             249.615

35

4,4

             243.957

             273.403

             226.501

             253.841

36

4,5

             248.062

             277.954

             230.312

             258.066

37

4,6

             252.166

             282.505

             234.123

             262.291

38

4,7

             256.271

             287.055

             237.934

             266.516

39

4,8

             260.375

             291.606

             241.745

             270.741

40

4,9

             264.480

             296.157

             245.556

             274.966

41

5,0

             268.585

             300.708

             249.367

             279.192

42

5,1

             273.492

             305.972

             253.923

             284.079

43