Khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

26/03/2019

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ
(Kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu Khung giá

Ghi chú

1

Hành khách , người đi bộ

đ/người

1.000 - 2.000

 

2

Xe đạp

đ/ xe

2.000 - 3.000

 

3

Xe máy

đ/ xe

5.000 - 8.000

 

4

Xe ô tô 4 chỗ đến 7 chỗ

đ/ xe

25.000 - 35.000

 

5

Xe ô tô 8 chỗ đến 15 chỗ

đ/ xe

30.000 - 40.000

 

6

Xe ô tô 16 chỗ đến 24 chỗ

đ/ xe

40.000 - 55.000

 

7

Xe khách 46 ghế trở lên

đ/ xe

70.000 - 80.000

 

8

Xe tải từ 1,5 tấn đến 3 tấn

đ/ xe

40.000 - 55.000

 

9

Xe tải từ trên 3 tấn đến 7 tấn

đ/ xe

60.000 - 75.000

 

10

Xe tải từ trên 7 tấn đến dưới 10 tấn

đ/ xe

80.000 - 90.000

 

11

Xe tải từ 10 tấn đễn dưới 15 tấn

đ/ xe

90.000 - 100.000

 

12

Xe tải từ 15 tấn trở lên

đ/ xe

100.000 - 110.000

 

 

Các tin đã đưa ngày: