Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

26/03/2019

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ
(Kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Dịch vụ sử dụng diên tích bán hàng tại chợ

Đơn vị tính

Mức thu

Trong tỉnh

Ghi chú

1

Chợ hạng 1

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)

 

45.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)

 

40.000

 

a3

Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)

 

36.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

10.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

3.000

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

9.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.500

 

2

Chợ hạng 2

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)

 

35.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)

 

30.000

 

a3

Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)

 

26.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

9.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.500

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

8.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.000

 

3

Chợ hạng 3

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi ( trước mặt và 2 bên)

 

25.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi ( trước mặt và l bên)

 

20.000

 

a3

Tại vị trí có l lối đi (trước mặt)

 

18.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

8.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.000

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

6.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.500

 

4

Chợ chưa phân hạng

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi( trước mặt và 2 bên)

 

15.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi( trước mặt và l bên)

 

10.000

 

a3

Tại vị trí có l lối đi (trước mặt)

 

8.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

6.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.500

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

5.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.000

 

Các tin đã đưa ngày: