Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Nâng cao nhận thức, năng lực triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quản lý hiệu quả suất tiêu hao năng lượng của từng các doanh nghiệp

3. Tổng mức đầu tư: 2,7 triệu USD

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: 1-3 năm

6. Đơn vị đầu mối: Sở Công thương

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: