Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Sản xuất các sản phẩm phục vụ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm phục vụ dự án năng lượng mới, năng lượng cải tạo. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

3. Tổng mức đầu tư:

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: Do nhà đầu tư tính toán

6. Đơn vị đầu mối: Sở Công thương

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: