Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (05 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

 

Các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp  (05 dự án)

1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên

Phường Phúc Thắng và xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 139,2  ha

45

 

Đấu thầu

2021 - 2022

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

2

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - Khu vực 1

Các xã Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (Khu vực 1) với quy mô 283,37 ha

97

 

Đấu thầu

2021 - 2025

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

3

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Chấn Hưng

Huyện Vĩnh Tường

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 129,08ha

 

1.032

Đấu giá

2021 - 2022

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

4

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệpTam Dương I - Khu 3

Huyện Tam Dương

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 176,11 ha

 

        1.409

Đấu thầu

2021 - 2025

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

5

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B

 Huyện Tam Dương và Huyện Tam Đảo

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 178,93 ha

 

        1.431

Đấu thầu hoặc Đấu giá

2021 - 2025

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: