Công văn số 2996/UBND-KT1 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh triển khai KL của Thủ tướng CP tại HNTT Chính phủ với các địa phương (ngày 10/4) về các nhiệm vụ, GP cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, thúc đẩy giải ngân VĐTC, BĐASXH, TTATXH ứng phó với đại ..

27/04/2020
Các tin đã đưa ngày: