Công văn số 4545/UBND-KT1 ngày 21/6/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016

22/06/2018

File đính kèm