Công văn số 2167/UBND-KT3 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

31/03/2020