Quyết định số 802/QĐ-UBND, ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển DN 10 năm giai đoạn 2016-2025, kế hoạch sản xuất và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 -2020 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Lập Thạch

28/04/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: